Profesor Roman Čermák, děkan Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, obdržel v pondělí 12. prosince 2022 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu v budově Senátu předali vynikajícím vysokoškolským pedagogům, vědcům a studentům ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš a náměstkyně sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Radka Wildová. Profesor Roman Čermák obdržel cenu za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole. Ocenění je udělováno zaměstnancům vysokých škol za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti během posledních tří let. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.

„Cena mi udělala nesmírnou radost. Stát se učitelem pro mě znamenalo splnit si svůj dětský sen, a i po těch bezmála dvaceti letech mě výuka v roli pedagoga naplňuje. Interakce se studenty a snaha vysvětlit jim probíranou látku a odpovědět na kladené dotazy dává totiž pedagogovi jedinečnou možnost rozvíjet své pochopení přírodních a technických dějů a zákonitostí,“ uvedl prof. Roman Čermák.

Na udělení ceny nominoval děkana Romana Čermáka Ing. Jan Hanzlík, studentský senátor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„S profesorem Čermákem jsem se poprvé potkal jako student druhého ročníku bakalářského studijního programu Procesní inženýrství. Jeho přednášky předmětu Konstrukční polymery I byly vždy spíše diskusí nad probíranou problematikou, která studenty měla navést na cestu vedoucí k porozumění podstaty studovaného jevu. Výsledkem byl příjemný pocit, že nejsem jenom pouhým příjemcem informací, ale že jsem si na něco přišel sám. Tento přístup osobně považuji za velmi efektivní a motivující k dalšímu studiu,“ uvádí k nominaci student Jan Hanzlík.

Profesor Roman Čermák se systematicky věnuje rozvoji studia a studijního prostředí na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s důrazem na moderní trendy výuky založené na individuálním přístupu a respektu k názorům a pocitům studentů. Je taktéž aktivním popularizátorem technických věd a organizátorem řady aktivit věnujících se popularizaci vědy. V uplynulých třech letech se věnoval vzniku a realizaci jedinečných podcastových pořadů věnovaných popularizaci vědy a posilování sounáležitosti mezi studenty, pedagogy, absolventy a zájemci o Fakultu technologickou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Více informací najdete na stránkách MŠMT – Ministr Balaš ocenil vynikající VŠ pedagogy, vědce a studenty