Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Vladimír Sedlařík, jmenoval nově zvolené děkany Fakulty logistiky a krizového řízení a Fakulty technologické.

Doc. Zuzana Tučková a prof. Roman Čermák navazují na předchozí úspěšné období v tomto úřadu. Děkany se stávají na další čtyřleté funkční období.

„Moc si toho vážím a těším se na všechny výzvy, které nás čekají. Věřím, že společně s kolegy i studenty posuneme fakultu zas o kus dál. Budeme nadále vytvářet ty nejlepší podmínky pro studium i práci,“ říká děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti doc. Zuzana Tučková.

Za hlavní úkol vysoké školy považují oba výchovu absolventů, kteří se stanou klíčovými odborníky v praxi.

„Vzdělávání vnímám jako proces vzájemného porozumění mezi studenty, pedagogy a budoucími zaměstnavateli. Se svým týmem se chci proto zaměřit na rozvoj studijních programů, který povede k získávání znalostí a dovedností, na nichž se jako na podstatných shodnou právě tyto tři skupiny,“ přibližuje svůj záměr děkan Čermák.

Pro technické vzdělávání je podle něj taktéž klíčové, aby vysoká škola byla lídrem ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích v oborech, které tvoří jádro jejího odborného zaměření.

Doc. Zuzana Tučková je se zlínskou univerzitou spjata od svých studií na Fakultě managementu a ekonomiky, kde vystudovala specializaci Podniková ekonomika. Na stejné fakultě v roce 2003 úspěšně složila státní doktorskou zkoušku a absolvovala zde i habilitační řízení v oboru Ekonomika řízení podniku, na jehož základě byla v roce 2013 jmenována docentkou.

Prof. Roman Čermák působí na Fakultě technologické zlínské univerzity od roku 2001, kdy ukončil magisterské studium materiálového inženýrství. Na stejné instituci v roce 2005 získal doktorský titul ve studijním oboru Technologie makromolekulárních látek a v roce 2008 se habilitoval docentem. V roce 2019 byl jmenován profesorem. Své pedagogické a vědecké působení směřuje do oblasti zpracování, struktury a vlastností plastů a elastomerů.