Zlín – 4. srpna 2021 – Jako každý rok, i letos statutární město Zlín ocení nejlepší studující z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a jejich nejlepší kvalifikační práce Cenou primátora. Za Fakultu managementu a ekonomiky si cenu převezme David Karola, absolvent studijního oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, který se ve své diplomové práci zabýval závažným problémem zachování prodeje potravin v malých obcích Mikroregionu Jižního Valašska.

Ve své práci navrhuje opatření na podporu maloobchodní sítě ve venkovském prostoru, např. v podobě krátkých dodavatelských řetězců, či zavedení výdejních boxů. To by pro malé obce přinášelo bezesporu přínosná řešení, směřující ke zvýšení udržitelnosti nezávislých prodejen potravin. Jeho práce a její obhájení bylo vyhodnoceno jako vynikající a přínosné pro vyhnutí se problému vzniku tzv. potravinových pouští, se všemi negativními ekonomickými a sociálními důsledky pro místní obyvatele.

„Pokud kvalifikační práce studujících   dosahují takové úrovně, že je možné je následně využít i pro reálná opatření, ukazuje to na nejlepší vizitku spolupráce mezi studujícím, pedagogem a praxí“, uvedl RNDr. Pavel Bednář, Ph.D., ředitel Ústavu regionálního rozvoje, veřejné správy a práva, z Fakulty managementu a ekonomiky, kde David Karola svou práci obhajoval.

Cena primátora města Zlína bude slavnostně předána absolventovi na promočním ceremoniálu dne 27. srpna 2021 v Kongresovém centru ve Zlíně.

Cenou primátora pravidelně město Zlín odměňuje studenty posledních ročníků jednotlivých fakult pro jejich vynikající studijní výsledky nebo přínosné diplomové či bakalářské práce.