Zlín – 17. února 2020 – Fakultu managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) povede i v následujících čtyřech letech doc. Ing. David Tuček, Ph.D. Akademický senát fakulty jej dnes zvolil kandidátem na jmenování děkanem pro druhé funkční období. Doc. Tuček byl jediným uchazečem o funkci. „V minulém období se nám na fakultě podařilo nastavit týmového ducha spolupráce. Velmi rád budu pokračovat v rozdělané práci,“ uvedl doc. Tuček. Připomeňme, že v loňském roce získala UTB mezi prvními vysokými školami v Česku institucionální akreditace, mimo jiné pro ekonomické obory, které se vyučují právě na FaME. Renomovaná britská společnost Times Higher Education fakultu opakovaně vyhlásila za nejlepší českou vysokou školu v oborech zaměřených na účetnictví a finance a na obchod a management.

V následujících čtyřech letech se chce děkan zaměřit hlavně na kvalitu, a to ve všech klíčových oblastech. „Nadále musíme získávat výborné studenty, jimž nabídneme kvalitní vzdělání. Zaměříme se na relevantní výzkum a inovace. V oblasti internacionalizace pak půjde jak o získávání zahraničních studentů a intenzivnější výjezdy našich studentů do zahraničí, tak mobility akademických a vědecko-výzkumných pracovníků. Fakulta musí hrát také aktivní třetí roli v životě města a regionu a dbát na vlastní personální rozvoj,“ představuje své vize doc. Tuček.

FaME vznikla v roce 1995, a je tak druhou nejstarší fakultou zlínské univerzity.