Zlín – 11. února 2019 – Na Fakultě humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) proběhne nová volba kandidáta na jmenování děkanem, který by se od 1. dubna měl ujmout funkce. Dnes byla zveřejněna jména uchazečů o tuto funkci. Jsou jimi tito akademičtí pracovníci fakulty (v abecedním pořadí):

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Oba uchazeči ve čtvrtek 14. února 2019 ve 13 hodin předstoupí před akademickou obec fakulty, kde představí svůj program a vizi dalšího směřování fakulty a budou odpovídat na dotazy přítomných. Samotná volba proběhne ve středu 20. února 2019 od 13.00 hodin na řádném zasedání Akademického senátu FHS. Volba se řídí příslušným volebním řádem. Pokud akademický senát z uchazečů zvolí kandidáta na nejvyšší post na fakultě, bude jeho jméno předloženo rektorovi UTB, který ze zákona jmenuje děkana do funkce. Funkční období děkana je čtyřleté a každý děkan může post zastávat maximálně dvě po sobě jdoucí období.

Volba kandidáta na jmenování děkanem FHS proběhla už 23. ledna letošního roku. Tehdy žádný z uchazečů nezískal podporu nadpoloviční většiny senátorů.

Fakulta humanitních studií vznikla na UTB v roce 2007. Nejprve ji řídila pověřená děkanka Ing. Jitka Jašková (leden-březen 2007). Zvolenými děkany pak byli prof. Vlastimil Švec (2007-11) a doc. Anežka Lengálová (2011-19). Fakulta rozvíjí tři základní směry výuky a výzkumu, a to filologické, pedagogické a zdravotnické obory. V současné době na ní studuje zhruba 2000 posluchačů.