Zlín – 14. ledna 2019 – Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) bude již brzy volit nového děkana, který by se od 1. dubna měl ujmout jejího řízení. Dnes byla zveřejněna jména uchazečů o tuto funkci. Jsou jimi tito akademičtí pracovníci fakulty (v abecedním pořadí):

Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

prof. PhDr. Hana Lukášová, Ph.D.

Mgr. Libor Marek, Ph.D.

Všichni uchazeči ve čtvrtek 17. ledna 2019 ve 13 hodin předstoupí před akademickou obec fakulty, kde představí svůj program a vizi dalšího směřování fakulty a budou odpovídat na dotazy přítomných. Samotná volba proběhne ve středu 23. ledna 2019 od 13.00 hodin na zasedání Akademického senátu FHS. Volba se řídí příslušným volebním řádem. Pokud akademický senát z uchazečů zvolí kandidáta na nejvyšší post na fakultě, bude jeho jméno předloženo rektorovi UTB, který ze zákona jmenuje děkana do funkce. Funkční období děkana je čtyřleté a každý děkan může post zastávat maximálně dvě po sobě jdoucí období.

Fakulta humanitních studií vznikla na UTB v roce 2007. První čtyři roky ji řídil prof. Vlastimil Švec, od roku 2011 je po dvě funkční období děkankou doc. Anežka Lengálová. Fakulta rozvíjí tři základní směry výuky a výzkumu, a to filologické, pedagogické a zdravotnické obory. V současné době na ní studuje zhruba 2000 posluchačů.