Zlín – 2. července 2018 – Fakulta technologická (FT) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) má nového děkana. Doc. Ing. Romana Čermáka, Ph.D. jmenoval do funkce s účinností od 1. července rektor UTB prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Stalo se tak na základě rozhodnutí Akademického senátu FT, který doc. Čermáka zvolil kandidátem na jmenování děkanem.

Doc. Čermák působí na fakultě od roku 2001, kdy ukončil magisterské studium materiálového inženýrství. Na stejné instituci v roce 2005 získal doktorský titul ve studijním oboru Technologie makromolekulárních látek a v roce 2008 se habilitoval docentem. Své pedagogické a vědecké působení směřuje do oblasti zpracování, struktury a vlastností plastů a elastomerů. Fakultu jako děkan řídil již v letech 2011 – 2015.

Doc. Čermák se v následujících čtyřech letech chce zasadit o další modernizaci studijního prostředí na fakultě, na podporu komunikace mezi fakultou a jejími studenty a na přípravu kvalitních absolventů. „Aby byli naši absolventi úspěšní, musí vystudovat obor, který odpovídá požadavkům trhu práce, musí získat praktické zkušenosti s prací na moderních přístrojích a musí být schopní se domluvit ve světě,“ říká děkan. Zároveň se chce zaměřit na zkvalitňování podmínek pro zaměstnance a rozvoj akademického prostředí. „Budu dělat maximum proto, aby FT byla vnímána studenty jako skvělá škola, zaměstnanci jako výborné místo pro výuku a tvůrčí činnost a veřejností jako kvalitní instituce,“ uzavírá doc. Čermák.