Šestnáctka českých a slovenských elektrotechnických a IT fakult založila ve středu 15. května Alianci pro elektrotechniku a informatiku (Aliance). V jejím čele stojí děkan Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni (FEL ZČU) Zdeněk Peroutka. Cílem Alianceude mimo jiné zvýšit zájem středoškolských studujících o nabízené elektroinženýrské obory a vzájemně koordinovat strategické výzkumné projekty.

Podle nejnovějších statistických údajů chybí jen v Česku a na Slovensku více než 10 000 odborníků a odbornic v oblasti elektroinženýringu či informatiky. Jejich nedostatek už nyní paralyzuje a ohrožuje rozvoj strategického průmyslu. Nově založená Aliance pro elektrotechniku a informatiku proto bude hledat cesty, jak podpořit zájem uchazečů a uchazeček a tím zvýšit počet absolventů a absolventek v těchto společensky kritických profesích.

„Jsme si vědomi, že společným a jednotným postupem v oblasti propagace a popularizace technického vzdělávání lze efektivně cílit na zvýšení zájmu středoškolských studujících o technické obory, což je zásadní pro zajištění budoucí generace odborníků a odbornic potřebných pro průmyslový sektor a celkově hospodářství,“  řekl zvolený prezident Aliance a děkan FEL ZČU Zdeněk Peroutka a navázal: „Aliance sdružuje a umožňuje společně využívat unikátní zdroje a technologie, kterými členové aliance disponují. Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování a systematické směřování k evropskému leadershipu, a to jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak i v oblasti vzdělávání,“ doplnil.

Aliance tak chce být svými kompetencemi a moderním vybavením jednotlivých fakult motivátorem pro příchod nových investorů do Česka a Slovenska. Ti přispějí k transferu špičkových technologií (např. polovodičové čipy) a vytvoření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

Zakladateli Aliance je šestnáct českých a slovenských fakult, respektive univerzit, působících v oblasti elektrotechniky, informatiky a kybernetiky. „Podpisem memoranda jasně deklarujeme naši snahu o spolupráci, jednotné vystupování,“ doplnil prezident Aliance.

Viceprezidentem Aliance byl zvolen děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislavě Vladimír Kutiš. „Súčasná doba je charakterizovaná veľkou dynamikou zmien a zavádzaním nových technológii a inovácií v technických oblastiach, špeciálne v informatike a kybernetike spolu s presahom do elektrotechniky. Technické univerzity a fakulty, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií v týchto oblastiach, intenzívne vnímajú požiadavky priemyselných partnerov pri výchove novej generácie odborníkov. Práve založenie Aliancie pre elektrotechniku a informatiku má byť platforma, ktorá bude zastupovať univerzitný sektor pri komunikácii s partnermi z priemyslu, príslušnými ministerstvami na Slovensku a v Česku, ako aj so strednými školami,“ uzavřel děkan Vladimír Kutiš.

Šestnácti zakládajícími členy Aliance jsou následující fakulty:

 • Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
 • Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žilině
 • Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice
 • Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košicích
 • Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
 • Fakulta informatiky a informačních technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
 • Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
 • Fakulta informačních technologií, České vysoké učení technické v Praze
 • Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni