Smlouvu o dlouhodobé spolupráci podepsali v pondělí 18. března na krajském úřadě hejtman Radim Holiš za Zlínský kraj a rektor Milan Adámek za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich společným cílem je systematicky rozvíjet území Zlínského kraje a vytvářet tady podmínky pro rozvoj vzdělávání, výzkumu, inovací, podnikání i kvality života.

„Univerzita Tomáše Bati je naším klíčovým partnerem pro další rozvoj kraje. Proto nyní podepisujeme historicky vůbec první dohodu o dlouhodobé spolupráci, kterou před čtrnácti dny schválilo krajské zastupitelstvo. Hned na dalším zastupitelstvu na konci dubna budeme schvalovat první konkrétní smlouvu navazující na tuto dohodu,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Zlínský kraj už spolupracuje s UTB například na otevření nových oborů – Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář, finančně univerzitě také přispívá na vzdělávání doktorandů a postdoktorandů či na další rozvojové projekty.

„Spolupráce se Zlínským krajem je velmi intenzivní a jsme velmi rádi, že kraj finančně přispívá k rozvoji infrastruktury univerzity. Vzdělávání je totiž pro rozvoj regionu nesmírně důležité a jsem potěšen, že máme ze strany kraje velkou podporu. Jsme také rádi za zájem o nové obory, a to Radiologický asistent a Zdravotnický záchranář. Tyto studijní programy připravujeme v souladu s potřebami Zlínského kraje, dosud tady totiž chyběly a jsou pro kraj velmi důležité,“ uvedl rektor UTB Milan Adámek.

„Vnímáme Univerzitu Tomáše Bati jako nejvýznamnější instituci ve Zlínském kraji, kvalitní vzdělávání a rozvoj vědecko – výzkumných kapacit považujeme za klíčové pro rozvoj celého Zlínského kraje. Věřím, že nás čeká spousta úspěšných projektů,“ dodal člen rady Jiří Jaroš.

Zlínský kraj a UTB chtějí spolupráci rozvíjet zejména v těchto oblastech:

Vzdělávání

UTB bude připravovat studijní programy podle potřeb území Zlínského kraje, orientované zejména na zdravotnictví, učitelství, ale také do technického, kreativního, sociálního a ekonomického vzdělávání. Bude rozvíjet spolupráci se základními a středními školami i oblast dalšího vzdělávání a univerzitu třetího věku. Posilovat bude také spolupráci se zaměstnavateli a přizpůsobovat vzdělávání aktuálním i budoucím potřebám trhu práce. Podporovány budou stáže studentů ve firmách při řešení témat důležitých pro rozvoj regionu.

Výzkum, vývoj, inovace a podpora podnikání

UTB a Zlínský kraj budou společně podporovat výzkumně-vývojové a inovační aktivity v regionu, převážně prostřednictvím své společné organizace – Technologického inovačního centra. Budou vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj „start-up“ firem a podnikajících kreativců. Rozvíjet budou potřebnou infrastrukturu přispívající k vyšší konkurenceschopnosti firem. Podporovat budou nové investory v oborech s vyšší přidanou hodnotou.

Kvalita života a regionální rozvoj

UTB a Zlínský kraj budou vytvářet podmínky pro uplatnění absolventů UTB v regionu i pro příchod a udržení nových odborníků. Bude nezbytné zajistit ubytovací kapacity pro studenty a také dostupné bydlení pro absolventy i nově příchozí odborníky, stejně jako vybudovat infrastrukturu pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití. Představitelé UTB se budou podílet na přípravě koncepčních dokumentů Zlínského kraje a zástupci kraje naopak na přípravě rozvojových dokumentů UTB. Zlínský kraj a UTB budou připravovat i realizovat společné projekty i aktivity s případným zapojením Statutárního města Zlína, ostatních měst a obcí v regionu i dalších partnerů (například místních akčních skupin). Podporovat budou doktorandy i post doktorandy v jejich motivaci zůstat v regionu.

Společná propagace ZK a UTB, včetně aktivit s mezinárodním přesahem

Zlínský kraj bude prezentovat UTB jako lídra vysokoškolského vzdělávání v kraji, stejně jako UTB bude v rámci svých mezinárodních aktivit propagovat identitu Zlínského kraje („Kraj bez hranic“ anebo „Outside the box“). Zlínský kraj a UTB budou partnery při aktivitách s mezinárodním přesahem, propagujících výjimečnost regionu či úspěchy ve vzdělávací, výzkumně-vývojové a tvůrčí činnosti (například Zlín Design Week), i při významných regionálních společenských akcích, oceněních či aktivitách.