Systematicky rozvíjet území Zlínského kraje a vytvářet zde podmínky pro rozvoj vzdělávání, výzkumu, inovací, podnikání i kvality života. To je hlavním smyslem dohody o dlouhodobé spolupráci mezi Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), jejíž uzavření dnes schválilo krajské zastupitelstvo.

„Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně je naším klíčovým partnerem pro další rozvoj našeho kraje a zvyšování jeho prestiže. V poslední době posilujeme naši vzájemnou komunikaci a spolupráci včetně významné finanční podpory univerzity ze strany kraje a rozšiřuje se také okruh našich společných aktivit. Rozhodli jsme se proto naši dosavadní spolupráci ukotvit v podobě dohody o dlouhodobé spolupráci, která obsahuje oblasti našeho společného zájmu,“ informoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Mohu potvrdit, že spolupráce se Zlínským krajem je velmi intenzivní. Jde nejen o přípravu nových studijních programů, ale i o partnerství v projektové činnosti. Kraj nás podporuje i finančně. Například díky dotaci třicet milionů korun můžeme vypisovat programy pro talentované doktorské studenty nebo na postdoktorandské pozice,“ doplnil rektor UTB Milan Adámek.

„Univerzita Tomáše Bati je chloubou a výstavní skříní našeho kraje, působí na ní řada špičkových odborníků i nadaných studentů. Například v oblasti vědy, výzkumu a inovací, kde univerzita svým výzkumným potenciálem a inovačními projekty významně přispívá k rozvoji nových technologií a postupů nezbytných pro rozvoj zdejšího průmyslu a podnikání. Proto je pro nás úzká a dlouhodobá spolupráce s univerzitou velmi důležitá,“ dodal Jiří Jaroš, radní Zlínského kraje pro mládež, sport a digitalizaci.

Zlínský kraj a UTB chtějí spolupráci rozvíjet zejména v těchto oblastech:

Vzdělávání

UTB bude připravovat studijní programy podle potřeb území Zlínského kraje, orientované zejména na zdravotnictví, učitelství, ale také do technického, kreativního, sociálního a ekonomického vzdělávání. Bude rozvíjet spolupráci se základními a středními školami i oblast dalšího vzdělávání a univerzitu třetího věku. Posilovat bude také spolupráci se zaměstnavateli a přizpůsobovat vzdělávání aktuálním i budoucím potřebám trhu práce. Podporovány budou stáže studentů ve firmách při řešení témat důležitých pro rozvoj regionu.

Výzkum, vývoj, inovace a podpora podnikání

UTB a Zlínský kraj budou společně podporovat výzkumně-vývojové a inovační aktivity v regionu, převážně prostřednictvím své společné organizace – Technologického inovačního centra. Budou vytvářet podmínky pro vznik a rozvoj „start-up“ firem a podnikajících kreativců. Rozvíjet budou potřebnou infrastrukturu přispívající k vyšší konkurenceschopnosti firem. Podporovat budou nové investory v oborech s vyšší přidanou hodnotou.

Kvalita života a regionální rozvoj

UTB a Zlínský kraj budou vytvářet podmínky pro uplatnění absolventů UTB v regionu i pro příchod a udržení nových odborníků. Bude nezbytné zajistit ubytovací kapacity pro studenty a také dostupné bydlení pro absolventy i nově příchozí odborníky, stejně jako vybudovat infrastrukturu pro sportovní, kulturní a volnočasové vyžití. Představitelé UTB se budou podílet na přípravě koncepčních dokumentů Zlínského kraje a zástupci kraje naopak na přípravě rozvojových dokumentů UTB. Zlínský kraj a UTB budou připravovat i realizovat společné projekty i aktivity s případným zapojením Statutárního města Zlína, ostatních měst a obcí v regionu i dalších partnerů (například místních akčních skupin). Podporovat budou doktorandy i post doktorandy v jejich motivaci zůstat v regionu.

Společná propagace ZK a UTB, včetně aktivit s mezinárodním přesahem

Zlínský kraj bude prezentovat UTB jako lídra vysokoškolského vzdělávání v kraji, stejně jako UTB bude v rámci svých mezinárodních aktivit propagovat identitu Zlínského kraje („Kraj bez hranic“ anebo „Outside the box“). Zlínský kraj a UTB budou partnery při aktivitách s mezinárodním přesahem propagujících výjimečnost regionu či úspěchy ve vzdělávací, výzkumně – vývojové a tvůrčí činnosti (například Zlín Design Week), i při významných regionálních společenských akcích, oceněních či aktivitách.