V úterý 14. listopadu se na Vědecké radě Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně uskutečnila dvě řízení ke jmenování profesorem a obě skončila úspěšně.

Doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. se narodil 11. 4. 1970 ve Zlíně. Po absolvování gymnázia studoval na Fakultě technologické ve Zlíně VUT v Brně, kde v roce 1993 absolvoval obor Automatizace a řídicí technika ve spotřebním průmyslu. V roce 2000 úspěšně obhájil disertační práci a získal titul Ph.D. v oboru Technická kybernetika na VUT v Brně. V letech 1993 až 2007 působil jako odborný asistent na Fakultě technologické VUT v Brně. V roce 2007 se habilitoval v oboru Řízení strojů a procesů a od roku 2008 působí jako docent na Ústavu řízení procesů Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho výzkum i pedagogická činnost jsou zaměřeny do oblasti řízení procesů a identifikace systémů. Od roku 2014 do roku 2023 byl proděkanem pro zahraniční vztahy na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati. Od roku 2023 je prorektorem pro internacionalizaci UTB ve Zlíně. V řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou UTB obhájil své teze na téma „Vybrané pokročilé metody řízení procesů“.

Doc. Ing. Tomáš Sedláček, Ph.D. se narodil dne 4. 8. 1977 v Prostějově.  V roce 2001 ukončil magisterské a v roce 2004 doktorské studium na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2001 je zaměstnán na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde se od počátku svého působení aktivně podílí nejen na zajišťování pedagogických aktivit, ale i na rozvoji spolupráce akademické a průmyslové sféry. Od roku 2011 se jako vedoucí výzkumné skupiny Zpracovatelství plastů aktivně podílí na výzkumných aktivitách Centra polymerních systémů Univerzitního institutu. V roce 2014 se habilitoval v oboru Technologie makromolekulárních látek. V letech 2016 až 2020 na Fakultě technologické jako ředitel Ústavu inženýrství polymerů intenzivně napomáhal pedagogickému rozvoji plastikářského oboru. Ve své odborné činnosti se dlouhodobě věnuje modifikaci plastů, zpracovatelství a charakterizaci  polymerních materiálů. V řízení ke jmenování profesorem před Vědeckou radou UTB obhájil své teze na téma „Příprava, charakterizace a zpracování plastů pro aplikace zítřka“.