V poslední době se do popředí zájmu dostávají nástroje umělé inteligence (AI), schopné interaktivně reagovat na dotazy a formulovat často přínosné a informativní odpovědi. Tyto výstupy však přes jejich zdánlivou věrohodnost mohou být neúplné, nekorektní či i zcela chybné. Uživatel by proto měl být při používání těchto nástrojů kritický, pozorný, poučený o limitech AI a důsledně získané informace ověřovat z více relevantních zdrojů. Akademická půda je svobodnou platformou pro vyvíjení a zkoušení nových technologií, ale vždy v mezích zákonů a dobrých mravů. Zodpovědnost za výsledky použití AI leží vždy na uživateli.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně:

  • Respektuje moderní trendy spojené s rozvojem umělé inteligence, tyto trendy mohou v souladu s etickými zásadami do jisté míry přispět k vyšší kvalitě vzdělávání a míře poznání.
  • Považuje vlastní myšlení a vlastní práci za zásadní, používání nástrojů AI by mělo být pouze podpůrné či doplňkové.
  • Vydávání výsledků AI v doslovné či upravené podobě za vlastní dílo považuje za plagiátorství.
  • Upozorňuje na nebezpečí spojená s nekritickým přijímáním výsledků AI.