Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se společností EGO Zlín pořádají konferenci „Medicína katastrof“.  Uskuteční se ve dnech 17.–18. května 2023 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky na Mostní ulici ve Zlíně. Určena je pro odborníky v krizovém managementu a zdravotnictví. Zaměřuje se na aktuální problémy a výzvy v oblasti ochrany obyvatelstva.

Řešení nových výzev v oblasti ochrany obyvatelstva, CBRN ochrany (Chemical, Biological, Radio-logical, Nuclear), která zahrnuje problematiku ochrany jedince i společnosti před nebezpečnými látkami a škodlivinami, mimořádné události přírodního či průmyslového charakteru, třetího rok s pandemií Covid-19, rizika vyplývající z konfliktu na Ukrajině a další potenciální hrozby současnosti. Těmto a dalším tématům se budou odborníci během dvou dnů věnovat.

Do Zlína dorazí desítky příslušníků Integrovaného záchranného systému, pracovníci oddělení krizových útvarů měst a obcí, zdravotnických zařízení v České a Slovenské republice, zástupci univerzit, hygienických stanic, vojenských složek, humanitárních organizací, pracovníci v oblasti sociální práce a všichni ostatní, kteří se v rámci své profese setkávají s krizovým řízením a bezpečností obyvatel.

„Je to jedinečná příležitost pro odborníky z různých oblastí sdílet své zkušenosti, nápady a inovace, a tak přispět ke zlepšení bezpečnosti a pohody obyvatel České republiky i Slovenské republiky. Setkávají se tu zároveň odborníci z praxe, akademický sektor i studenti. Velmi oceňujeme tuto možnost širokého propojení teorie s praxí,“ uvádí doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D., děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti.

Medicína katastrof je prestižní mezinárodní konference, jejímž cílem je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností. Konference umožňuje širokou diskusi a sdílení zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků a odborníků z praxe. Na středu organizátoři připravili rovněž praktické ukázky, a to v čase 17.15–18.15 h před budovou Fakulty managementu a ekonomiky.

Konferenci se koná pod záštitou Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky, Ministerstva obrany České republiky, hejtman Zlínského kraje Radima Holiše, primátora města Zlína Jiřího Korce a Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování.

Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti je jednou z šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vznikla v roce 2009, nyní ji navštěvuje 1300 studentů.