Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je koordinátorem EU projektu TwinVECTOR, na kterém se podílí celkem pět partnerů z Česka, Německa, Finska a Rakouska. Díky podpoře těchto zahraničních partnerů bude jak technicky, tak institucionálně, rozšířeno centrum excelence UTB. „Udržitelná a odpovědná výroba baterií s vysokou výkonností a dlouhou životností je součástí evropské energetické strategie a UTB má ambici k této strategii přispívat,“ zdůrazňuje profesor Petr Sáha, ředitel Univerzitního Institutu UTB.

Propojení multidisciplinárních národních a mezinárodních týmů tak umožní spolupráci na dalším vývoji technologií skladování energie, kterým se projekt věnuje. „Intenzivní výměnou myšlenek, výsledků výzkumu a služeb i institucionální spoluprací můžeme UTB nejen zviditelnit v evropském výzkumném prostoru, ale také podpořit EU ve zvyšování konkurenceschopnosti evropských bateriových technologií a dosahování jejích cílů v rámci tzv. Zelené dohody,“ říká koordinátorka projektu TwinVECTOR Dr. Viera Pechancová z Univerzity Tomáše Bati. EU podpoří tento nedávno zahájený projekt částkou 1,3 milionů eur po dobu tří let.

Poptávka po bateriích rychle roste a do roku 2030 se očekává její nárůst až 14x oproti roku 2018.1 Podle požadavků Bruselu musí mít baterie používané v EU vysokou hustotu nabití a kapacitu, musí být ekonomické, odolné, bezpečné a opakovaně použitelné. Rovněž musí být vyrobeny udržitelným způsobem s co nejmenším dopadem na životní prostředí a z materiálů získávaných v plném souladu se sociálními a environmentálními normami.

Spolupráce pro excelenci

Tímto náročným úkolem se zabývá konsorcium, které za projektem EU TwinVECTOR stojí, a společnými silami tak rozšiřuje centrum excelence na Univerzitě Tomáše Bati. Budovaná síť s mezinárodními aktéry z vědecké a podnikatelské oblasti má vytvořit „zásobárnu“ znalostí o nových bateriích, a to od vývoje v laboratoři až po uvedení na trh. To obnáší i udržitelnou a odpovědnou výrobu systémů skladování energie po celou dobu jejich životnosti. Baterie mají mít vyšší energetickou hustotu při vyšší udržitelnosti a nižších nákladech na výrobu. Projekt se zaměřuje na vývoj udržitelných materiálů (např. obnovitelných nebo na biologickém základě) pro lithium-iontové baterie, přičemž k výzkumným aktivitám UTB přispívají partneři projektu svými odbornými znalostmi z různých oblastí. Například finský člen projektu VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. (Finské technické a výzkumné středisko VTT, dále jen VTT) je konsorciu oporou v oblasti vývoje materiálů, zatímco německý Karlsruhe Institute of Technology (Technologický institut v Karlsruhe, dále jen KIT) přináší své know-how v oblasti analýzy životního cyklu. Rakouský Austrian Institute of Technology (Rakouský technologický institut, dále jen AIT) pak nabízí své znalosti v oblasti systémů skladování energie.

Posílení výzkumné kapacity prostřednictvím institucionální spolupráce

Projekt TwinVECTOR, financován v rámci programu EU „Twinning“, má za cíl řešit téma vývoje a výroby baterií multidisciplinárním způsobem a spojit národní a mezinárodní projektové týmy působící ve vědě nebo průmyslu v oblasti chemie, elektroniky, automobilového sektoru a dalších oborů.

Cílem tohoto sdružování je generování nových výzkumných nápadů, které se budou promítat do vědeckých publikací, konferencí, networkingu, dalších projektů EU a konečně i do nových produktů na trhu. Dalším záměrem je rovněž rozvoj sdílení informací mezi jednotlivými partnerskými institucemi jednak za účelem prohloubení výzkumných profilů jednotlivých vědců na UTB, a jednak za účelem rozšíření odborných znalostí také u administrativních pracovníků. Budou pořádány workshopy na různá témata – například o financování výzkumu z prostředků EU (včetně psaní žádostí o podporu z prostředků EU i vedení podpořených projektů). Kromě toho budou probíhat také školení partnerů konsorcia na téma metodických trendů v jednotlivých oblastech výzkumu (např. hodnocení životního cyklu a technickoekonomické aspekty). Pomoc v záležitostech financování výzkumu pak bude zajišťovat partner projektu Bavarian Research Alliance GmbH (Bavorská výzkumná aliance = BayFOR).

Česká republika je v EU jednou z tzv. „rozšiřujících se zemí“, tj. zemí s kapacitou pro inovace a výzkum, jež má potenciál dále expandovat. Vzájemné propojení aktivit partnerských institucí v rámci projektu TwinVECTOR umožní UTB úspěšné zapojení do mezinárodních výzkumných projektů, rozšíření vlastní networkingových aktivit a tím zvýší její atraktivitu jako centra výzkumu. „Intenzivní výměnou myšlenek, výsledků výzkumu a služeb i institucionální spoluprací můžeme UTB nejen zviditelnit v evropském výzkumném prostoru, ale také podpořit EU ve zvyšování konkurenceschopnosti evropských bateriových technologií a dosahování jejích cílů v rámci tzv. Zelené dohody,“ říká koordinátorka projektu TwinVECTOR Dr. Viera Pechancová z Univerzity Tomáše Bati. Projekt TwinVECTOR je přínosem nejen pro UTB, ale také pro ostatní partnery projektu. V rámci spolupráce dojde k vytvoření dlouhodobých partnerství mezi zúčastněnými institucemi i k utužení vztahů tak, aby mohly být navázány nové spolupráce pro další výzkumné projekty nad rámec tohoto projektu.

Zdroj:
1 Informační list Udržitelné baterie v celém životním cyklu (europa.eu)

O evropském projektu TwinVECTOR

Projekt TwinVECTOR byl zahájen 1. listopadu 2022 a potrvá do konce října 2025. Projekt realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s dalšími čtyřmi partnery, a to z Německa, Rakouska a Finska. Projekt vede Dr. Viera Pechancová, projektová manažerka a vědecká pracovnice Univerzity Tomáše Bati. EU projekt podporuje částkou 1,3 milionu EUR, a to v rámci Evropského rámcového programu pro výzkum a inovace známého jako Horizont Evropa.

Profil projektu TwinVECTOR

Název projektu: TwinVECTOR (smlouva o poskytnutí podpory č. 101078935) – Twinning pro vývoj špičkových baterií nové generace
Doba trvání: 11/2022 – 10/2025
Koordinace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Partneři projektu:

Koordinátor projektu: Dr. Viera Pechancová, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika
Program: Horizont Evropa
Celková částka financování: 1,3 mil. EUR
Financování: Evropská unie

Kontaktní osoba:

Dr. Viera Pechancová
Projektová manažerka a výzkumná pracovnice
Mobil: +420 603 860 819
E-mail: pechancova@utb.cz

Grantová smlouva č. 101078935
Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora či autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nenesou odpovědnost.

Zdroj úvodního obrázku: © ZETHA_WORK/AdobeStock