Jan Kalenda, Jakub Trojan a Martin Cvek. Tato trojice bude od příštího akademického roku působit na univerzitách ve Spojených státech amerických, kam se vydají poté, co úspěšně získali Fulbrightovo stipendium. To je považováno za jedno z nejprestižnějších na světě.

Jan Kalenda, dosavadní prorektor Univerzity Tomáše Bati pro kvalitu, odletí v listopadu do Los Angeles, kde bude působit na Kalifornské univerzitě (University of California – School of Education). Získání Fulbrightova stipendia považuje za velký úspěch. „Stipendium Fulbrightovy komise je jednou z nejhezčích pracovních příležitostí, které se přede mnou v životě vyskytly. Jsem proto komisi mimořádně vděčný za podporu svého projektu. Na výzkumný pobyt se velmi těším a věřím, že přispěje nejenom k mému dalšímu rozvoji, ale i k tomu, že nabyté poznatky budu schopen přenést zpět do Čech,” uvádí Jan Kalenda. Na Kalifornské univerzitě bude pracovat v týmu profesora Desjardninse. „Budou to materiály k mé další knize s názvem Political Economy of Adult Learning Systems in Central Europe. Plánovaný výzkum je založený na datech z celosvětového šetření, který pro organizaci UNESCO koordinuje právě tato univerzita. Zároveň budu v rámci svého výzkumu vycházet z přístupu politické ekonomie vzdělávání, který je rozvíjen mezinárodním týmem právě okolo profesora Richarda Desjardinse,” dodává Jan Kalenda.

Jan Kalenda je absolventem magisterského studia sociologie a andragogiky a doktorského studia sociologie na UP Olomouc. Zde také v roce 2021 získal titul docent v oboru andragogika. Od roku 2013 pracuje na Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně, kde postupně působil v rolích asistenta, ředitele Centra výzkumu FHS a posléze proděkana. Od roku 2017 zastává funkci prorektora, ve které je momentálně zodpovědný za oblast kvality. Zároveň úzce spolupracuje se School of Education, University of Glasgow, kde je členem mezinárodního centra CR&DALL jako hostující profesor. Jeho výzkum se především zaměřuje na účast dospělých v celoživotním učení a s tím souvisejících bariér a vzdělávací politiky. Kromě toho je aktivně zapojen do bádání v oblasti historické sociologie a validizace zahraničních výzkumných nástrojů pro zkoumání učení. V tomto ohledu byl řešitelem nebo spoluřešitelem celé řady projektů zaměřených na vzdělávání a učení. Je autorem dvou knih – Vratký triumf: Vývoj neformálního vzdělávání v České republice mezi lety 1997 až 2016 (z r. 2021) a Formování evropských států: Autoři modely a teoretická syntéza (z r. 2014). Výsledky jeho vědecké práce byly otištěny v prestižních mezinárodních časopisech z oblasti vzdělávání dospělých.

Další ze stipendistů, Jakub Trojan z Fakulty logisticky a krizového řízení, se chystá do Santa Barbary, kde bude na tamní univerzitě University of California, Santa Barbara, Department of Geography, Spatial Pattern Analysis & Research Lab, studovat proměny občansko – vědních projektů v době postpandemické s důrazem na příklady dobré praxe.

„Konkrétně se budu zabývat projektem bezpečné a udržitelné mobility BikeMaps.org. Jedná se o projekt, který prostřednictvím občanské vědy mapuje bezpečnost cyklistů. Zároveň se zapojím do rozvoje projektu WalkRollMap.org, který je zaměřený na bezpečnost průchodu městem pro osoby tělesně znevýhodněné např. na invalidním vozíku,“ popisuje Jakub Trojan a dodává: „Když jsem si zkoušel o stipendium žádat, s ohledem na vysokou konkurenci a prestiž tohoto ocenění jsem v úspěch moc nevěřil. O to větší mám z udělení stipendia radost a už se i s celou rodinou do Kalifornie moc těšíme“.

Jakub Trojan je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, kde vystudoval regionální geografii a regionální rozvoj s důrazem na geoinformatiku. V současné době působí jako garant studijního programu Environmentální bezpečnost na Fakultě logistiky a krizového řízení. Dlouhodobě se zabývá občanskou vědou a novými technologiemi a ve spolupráci s neziskovými organizacemi (např. Lékaři bez hranic) pořádá mapathony, kde jsou mapována zranitelná místa světa.

Posledním z úspěšných stipendistů je Martin Cvek, který nyní působí jako vědecko – výzkumný pracovník v Centru polymerních systémů zlínské univerzity. V září odletí na Carnegie Mellon University do Pittsburghu v Pensylvánii. „Výzkum bude zaměřen na syntézu makromolekulárních materiálů s využitím piezoelektrického jevu. Jedná se o propojení organické syntézy a materiálového inženýrství, které by mělo vyústit v novou technologii řízené přípravy polymerů a jejich kompozitů. Snahou bude prozkoumat a najít mechanismy aktivace polymeračních reakcí, které by vedly ke snížení energetické náročnosti procesu oproti konvenčním technologiím, a tím přispět k řešení globálních problémů, jako jsou nedostatek energetických zdrojů a uhlíková neutralita,“ uvádí Martin Cvek. „Získání Fulbrightova grantu pro mě znamená ocenění soustavné výzkumné činnosti, splnění dlouhodobé vize a samozřejmě jedinečnou příležitost pracovat na prestižní Carnegie Mellon Univerzitě ve skupině pana profesora Krzysztofa Matyjaszewskeho, který patří mezi nejcitovanější chemiky na světě. Kromě možnosti dosáhnout zajímavých vědeckých výsledků mi Fulbrightův program umožní lépe poznat kulturu a vědecké prostředí v USA, a tyto zkušenosti sdílet po návratu do České Republiky. Pevně věřím, že realizace projektu povede k dlouhodobé spolupráci mezi Carnegie Mellon Univerzitou a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,“ říká na závěr.

Po absolvování magisterského oboru Materiálové inženýrství na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zahájil Martin Cvek doktorské studium v oboru Technologie makromolekulárních látek na téže univerzitě. Během doktorského studia, i po jeho úspěšném dokončení, uskutečnil několik dlouhodobých stáží na přední výzkumné instituce, jako jsou Johannes Kepler Universität Linz, Universidad de Granada, Italiano Istituto di Tecnologia nebo Slovenská Akadémia Vied. V současné době se zabývá vývojem polymerních nanokompozitů, které jsou schopny řízeně interagovat s okolním prostředím a mohou být využity pro senzorické a robotické aplikace.