Univerzita Tomáše Bati uspěla v mezinárodní konkurenci a získala projekt v rámci jednoho z nejprestižnějších programů EU, Horizon Europe, sloužícího k financování výzkumu a inovací. Horizont Evropa je nejen největším, ale (slovy Evropské komise) také dosud nejambicióznějším výzkumným a inovačním programem, který má potenciál vytvořit významný vědecký, společenský a ekonomický dopad s velkým důrazem na otevřenost vědy.

Projekt s názvem Sustainable Horizons, který byl schválen v únoru 2022, byl podán v rámci výzvy HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05 a sdružuje 10 univerzit nejenom z Evropy, ale také Afriky a Jižní Ameriky. Koordinátorem je University of Algarve v Portugalsku a UTB je spoluřešitelskou institucí, která bude v rámci konsorcia zodpovědná především za ekonomickou oblast, která bude řešena týmem na Fakultě managementu a ekonomiky pod vedením Ing. Michaely Blahové, Ph.D. a Ing. Přemysla Pálky, Ph.D. a ve spolupráci s Mezinárodním oddělením UTB, Mgr. Pavlem Býčkem. Řešení projektu bude zahájeno v září 2022 a délka trvání projektu je plánována na 2 roky.

„Cílem projektu je zintenzivnění dlouhodobé spolupráce a šíření excelence mezi členy konsorcia prostřednictvím sdílení znalostí a odborných poznatků v různých vědeckovýzkumných oblastech (od technologických, společenskovědních a ekonomických po vědy zabývající se životním prostředím, hydrologií či oceánografií)“, uvádí Michaela Blahová. „V rámci projektu vznikne i nový doktorský studijní program, který se bude zabývat udržitelností v rámci vybraných oblastí, rovněž bude vybudována observatoř na podporu vědy a výzkumu a vznikne databáze společných vědeckých výstupů,“ doplňuje děkan FaME, prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

„Granty financované z programu Horizon Europe jsou považované za jedny z nejvíce prestižních v rámci EU. Uspět mohou jen excelentní a originální projekty a z toho důvodu máme velkou radost, že se tento projekt ve velké konkurenci prosadil“, uzavírá rektor UTB, prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D.