Zlín – 8. června 2021 – Jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům předal v pátek 4.6.2021 v pražském Karolinu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byli jmenováni prof. Ing. Leona Buňková, Ph.D. a prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D. a také prof. Ing. David Tuček, Ph.D., děkan Fakulty managementu a ekonomiky.

Prof. Ing. Leona Buňková, Ph.D. působí v mezioborové oblasti výzkumu, kde se setkávají biologické vědy a potravinářství. Vědecko-výzkumná a vývojová činnost profesorky Leony Buňkové je orientována na studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v potravinách a také na mikrobiologii potravin, zejména studia bakterií mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků.

Profesorské řízení ve studijním oboru Technologie potravin úspěšně ukončila v únoru 2021 obhajobou před Vědeckou radou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Garantuje doktorský studijní program Chemie a technologie potravin.

Prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D. se ve své vědecko-výzkumné a vývojové činnosti orientuje do oblasti strojů a nástrojů pro zpracování polymerů. Těžištěm této činnosti je vliv drsnosti povrchů formy na tok polymerní taveniny. Úzce spolupracuje s průmyslovými subjekty prostřednictvím Moravskoslezského automobilového klastru, Plastikářského klastru nebo Svazu nástrojáren. Výsledky jeho výzkumu jsou chráněny celkem třemi patenty, třemi užitnými vzory a deseti průmyslovými vzory.

Profesorské řízení úspěšně ukončil v únoru 2021 před Vědeckou radou UTB ve Zlíně v oboru Nástroje a procesy. Zastává funkci garanta doktorského studijního programu Procesní inženýrství oboru Nástroje a Procesy, a navazujícího magisterského studijního programu Procesní inženýrství oboru Konstrukce technologických zařízení.

Prof. Ing. David Tuček, Ph.D. se v rámci vědecko-výzkumných aktivit zaměřuje na oblast Business Process Managementu a Průmyslového inženýrství. Vedl řadu projektů pro průmyslovou praxi, mimo jiné je spoluautorem užitného vzoru a patentu evidovaném na Úřadu průmyslového vlastnictví v oblasti ergonomie.

Profesorské řízení úspěšně ukončil v prosinci 2020 obhajobou před Vědeckou radou MENDELU v Brně ve studijním oboru Ekonomika a management. Garantuje magisterský a doktorský studijního programu Průmyslové inženýrství.

Zdroj fotografií: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky