Zlín – 11. srpna 2020 – Zatímco v řadě odvětví nastal hubený rok, odborníci na bezpečnost a krizové řízení letos zažívají doslova žně. Události, které potkaly naši republiku a mnohé další státy, přinesly tvůrcům bezpečnostní politiky na úrovni státu i jednotlivých podniků řadu podnětů, ponaučení i nových výzev, o nichž je zapotřebí diskutovat. Vytvořit prostor k diskusi a posadit ke kulatému stolu zástupce odborné komunity mají v úmyslu organizátoři mezinárodní konference Krizové řízení a řešení krizových situací, pro kterou se vžila zkratka CrisCon. Na půdě královského města Uherské Hradiště je plánováno její konání v termínu 9. – 10. září 2020.

Hlavním organizátorem konference je Fakulta logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, jejíž areál na Studentském náměstí nabídne účastníkům zázemí. „Již v minulých letech jsme tvrdili, že vysokoškolští pedagogové potřebují kontakt s odbornou komunitou a představitelé odborné komunity zase potřebují fórum, na kterém se budou společně setkávat a vyměňovat si zkušenosti. Z tohoto pohledu je konání devátého ročníku konference CrisCon nesmírně potřebné. Domnívám se, že události posledních měsíců potřebu široké diskuse a výměny zkušeností ještě umocnily,“ tvrdí odborný garant konference Ing. et Ing. Jiří Konečný, Ph.D. z pořádající fakulty, který připomněl, že roli spoluorganizátora přijal Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Beze změn zůstalo spektrum odborných sekcí, které zahrnuje analýzu rizik, logistiku a dopravu, ochranu obyvatelstva, environmentální bezpečnost a studentskou sekci. Zájemci o účast však byli vyzváni, aby upřednostnili prezentaci příspěvků, jež se vztahují k problematice koronavirové krize. „Příspěvkům se zaměřením na COVID-19 by se měl věnovat celý středeční program, který plánujeme pojmout jako společné plenární zasedání. Odděleným jednáním v jednotlivých odborných sekcích by měl být věnován čtvrtek,“ informovala předsedkyně organizačního výboru Ing. Kateřina Víchová, která dodává: „Aktuální epidemická situace nás nenechává chladnými a jsme připraveni konferenci zorganizovat za zvýšených bezpečnostních opatření. Uděláme maximum proto, aby se letošní devátý ročník uskutečnil.“

Platnost názoru, že v současné složité bezpečnostní situaci má setkávání odborné komunity a hledání nových východisek svůj význam, potvrzuje podpora nejvyšších představitelů územní samosprávy. „Letošní ročník konference by se měl uskutečnit pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, starosty města Uherské Hradiště Ing. Stanislava Blahy i rektorů obou pořádajících vysokých škol prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. (UTB ve Zlíně) a prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc. (VUT Brno),“ sdělila děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení doc. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Zájem o konferenci výmluvně potvrzuje počet zaregistrovaných účastníků, který překonal hranici jedné stovky. Bližší informace o chystaném programu i o dalších detailech konference budou postupně zveřejňovány na oficiálních webových stránkách www.criscon.cz.