Zlín – 4. října 2018 – Volby kandidáta na nového rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) proběhnou v úterý 16. října. Současnému rektorovi prof. Ing. Petru Sáhovi, CSc. končí 14. prosince 2018 druhé volební období, v němž stál v čele školy. Podle zákona musí být nyní do funkce zvolen a jmenován nový rektor.

Kandidáta na jmenování rektorem volí akademický senát UTB z uchazečů, které má právo navrhnout kterýkoliv člen akademické obce UTB nebo kdokoliv ze členů Správní rady UTB. Lhůta pro podání návrhů je stanovena do pondělí 8. října 2018 do 10.00 hodin. Jména navržených uchazečů pak budou zveřejněna stejný den do 12 hodin.

Uchazeči se následně představí akademické obci univerzity, a to na shromáždění, které proběhne ve čtvrtek 11. října 2018 od 13 hodin v aule na Mostní ulici. Zde představí svůj program a vizi dalšího směřování univerzity a zodpoví dotazy přítomných.

Samotná volba kandidáta na jmenování rektorem proběhne na zasedání Akademického senátu UTB 16. října 2018 ve velké posluchárně Vzdělávacího komplexu na Štefánikově ulici. Kandidátem bude zvolen uchazeč, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů senátu. Volba se řídí příslušným volebním řádem.

Bude-li kandidát zvolen, bude jeho jméno navrženo prostřednictvím ministra školství prezidentu republiky, který rektora jmenuje do funkce. Volební období rektora je v současné době čtyřleté a rektor může stát v čele školy maximálně dvě po sobě jdoucí volební období.