Zlín – 27. března 2018 – Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Petr Sáha, CSc., jmenoval doc. Mgr. Milana Adámka, Ph. D., opětovně do funkce děkana Fakulty aplikované informatiky. Doc. Adámek tak povede fakultu i ve čtyřech následujících letech. Jmenování proběhlo na základě lednových voleb, kdy byl doc. Adámek jednomyslně zvolen akademickým senátem fakulty. 

Doc. Adámek úspěšně řídí Fakultu aplikované informatiky se zhruba 1400 studenty od roku 2014. Nyní vstupuje do svého druhého volebního období, které bude trvat do roku 2022. „K hlavním úkolům, jež bude třeba řešit v nastávajícím období, bude patřit aktualizace studijních programů a oborů ve vazbě na novelu vysokoškolského zákona,“ uvedl doc. Adámek. „Kromě akademicky zaměřených programů bychom rádi zavedli alespoň jeden orientovaný profesně,“ dodal. Podporovat a trvale rozvíjet chce i bohatou vědecko-výzkumnou činnost fakulty, její mezinárodní vztahy a spolupráci s firmami. Hodlá se také zaměřit na podporu talentované mládeže a na podněcování zájmu dětí a středoškoláků o technické obory.

Na univerzitě působí doc. Adámek již od roku 1997, zpočátku jako odborný asistent na Fakultě technologické, později jako proděkan, ředitel ústavu a zástupce ředitele Regionálního výzkumného centra CEBIA- Tech. Má řadu zkušeností z řešení velkých výzkumných projektů a smluvního výzkumu pro praxi, a také s vedením  prací studentské odborné činnosti, bakalářských, diplomových a doktorských prací. Je docentem v oboru Řízení strojů a procesů a oblastmi jeho odborného zájmu jsou měření technologických veličin, problematika elektronických zabezpečovacích systémů, kamerové systémy a elektromagnetická kompatibilita. Ve funkci děkana je následovníkem prof. Ing. Vladimíra Vaška, CSc., který fakultu řídil v prvních letech její existence 2006 – 2014.