Ve dnech 21. až 22. května 2024 se konalo setkání partnerů Národního centra kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (PolyEnvi21), kde byly prezentovány a diskutovány průběžné výstupy dílčích projektů. Toto centrum, koordinované Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, si klade za cíl posílit spolupráci mezi akademickou sférou a průmyslem, a tím urychlit vývoj a aplikaci nových ekologicky šetrných polymerních materiálů a technologií.

Aktuálně řešené dílčí v rámci PolyEnvi21 se pokrývají širokou škálu témat, které jsou aktuální pro naplňování principů cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu. Konkrétně řešíme projekty zaměřené na zlepšení účinnosti automatizovaného třídění plastových odpadů pro jejich následnou mechanickou, chemickou i biologickou recyklaci. Dále jsou ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvíjeny technologie maximalizující smysluplné využití odpadů, které by běžně skončily na skládce či ve spalovně.  S tím souvisí i technologie pro odstranění nežádoucích látek, které komplikují recyklační proces. Dále jsou vyvíjeny nové materiálové systémy umožňující například výrobu komponent pro automobilový průmysl, které nebudou produkovat emise nebezpečných škodlivin do ovzduší, výrobu materiálů na bázi obnovitelných vstupních surovin či vývoj přípravků pro efektivnější hospodaření s agrochemikáliemi.

„Centrum se zaměřuje na několik klíčových oblastí, a to na výzkum a vývoj pokročilých polymerních materiálů, udržitelnost a ekologii. Projekt PolyEnvi21 se však také zaměřuje na vzdělávání nové generace vědců a techniků a na vzájemnou výměnu znalostí mezi akademickou sférou a průmyslem,“ řekl ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ing. Ivan Souček, Ph.D.

Prezentace průběžných výsledků ukázala slibný potenciál všech dílčích projektů k dosažení stanovených cílů. Jejich aplikovatelnost v praxi je podpořena přímou spoluprací s průmyslovými partnery. „Transfer výzkumných aktivit do praxe je jednou z našich priorit. Projekt Národního centra kompetence, který je podpořen Technologickou agenturou České republiky, patří mezi velmi efektivní pobídkové nástroje účinného průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Konsorcium centra není uzavřeno a hledáme další partnery z aplikační sféry pro návaznou spolupráci,“ uvádí hlavní manažer centra prof. Vladimír Sedlařík.


Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (PolyEnvi21) se zaměřuje na vývoj nových polymerních systémů zohledňující cíle udržitelného rozvoje, praktickou uplatitelnost a ekonomickou konkurenceschopnost. Klíčovou kompetencí PolyEnvi21 je oblast mechanické, chemické a biologické recyklace polymerních materiálů včetně návazných souvisejících procesů. Významná pozornost je věnována komplexnímu pojetí vyvíjených řešení pro naplnění principů cirkulární ekonomiky.

Hlavním řešitelem projektu je Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně.

Partneři projektu jsou: ASIO TECH, spol. s r. o., Centrum organické chemie s.r.o., Ethanol Energy, a.s., Fortemix produkce s.r.o., HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., I N O T E X spol. s r. o., Moravskoslezský automobilový klastr, z.s., NANOPROGRESS, z.s., ORLEN UniCRE, a.s., Plastikářský klastr z.s., Simple Engineering, s.r.o., Svaz chemického průmyslu ČR, z.s., SYNPO, a.s., TERAMED, s.r.o., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Brně, ZODPA, s.r.o.

Projekt Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století je podpořen Technologickou agenturou České republiky (č. projektu TN02000051).