V univerzitní Galerii G18 se ve středu 9. ledna uskutečnilo setkání zástupců univerzity s představiteli místních a krajských akčních plánů (MAP a IKAP).  Ty jsou vytvářeny pro oblast mateřského a základního školství (MAP), krajské akční plány (KAP) vzdělávání jsou pak  tvořeny pro oblast středního a vyššího odborného školství.

V úvodu akce představila prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy, dr. Martina Juříková, univerzitu a její studijní programy a nastínila možnosti spolupráci s jednotlivými skupinami.

„Tato setkávání jsou pro nás jako univerzitu velmi důležitá. Chceme kolegům z města a kraje představit UTB nejen jako vzdělávací, tvůrčí a vědeckou instituci, ale důraz klademe právě i na tzv. třetí roli, která je neméně významná, a právě tady vidíme významný potenciál spolupráce. Například v oblasti udržitelného rozvoje, inkluze, digitalizace či kyberbezpečnosti,“ uvedla prorektorka dr. Martina Juříková.

„Společné setkání vnímáme jako významné vykročení ke spolupráci v území mezi MAP, školami a UTB, prostor ke sdílení i tvorbě nových aktivit, k inspiraci a propojování akademické půdy s praxí a potřebami škol,“ řekla na setkání Mgr. Iva Koutná z neziskové organizace Líska.

V průběhu setkání byla představena rovněž kreativní dílna ROBOTA i Galerie G18 s nabídkami pestrých programů zejména pro mateřské a základní školy. Doc. Marcela Janíková, ředitelka Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií (FHS) prezentovala možnosti studia, zapojení studentů do praxe i tolik populární kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV). Nastíněna byla také spolupráce s aplikační sférou v podobě výzkumů a následných výsledků. Hovořilo se také o aktuálním tématu „Zvyšování image profese učitele“. V podobných setkáváních chce UTB pravidelně pokračovat.